Çek borçlularına müjde

Çek borçlularına müjde

Posted by
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı. TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi üzerindeki görüşmelerde, aciliyeti dikkate alınarak iki yeni madde de ihdas edildi. Kanuna göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1100 liraya çıkarıldı. Koronavirüs hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ibraz süresinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere, isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran’dan sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. 30 Nisan-31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan-31 Mayıs arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden, menkul mallar hariç olmak üzere teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkili kılınıyor. Zorunlu teminat uygulaması kapsamında istenilen teminatları vermeyenlere 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere bir önceki yıl brüt satış gelirinin binde 3’ü kadar özel usulsüzlük cezası verilebilecek. Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesine yönelik olarak ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon gibi elektronik sistemlere fiziksel ve bilişim yoluyla müdahale eden kişiler, kaçakçılık suçları kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının, inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenecek. Rapor Değerlendirme Komisyonunun görüşüyle birlikte durum, Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. İncelemenin tamamlanması beklenmeden kamu davası açılabilecek. Akaryakıt dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresinin uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak. EPDK’ya, dağıtıcılara yönelik olarak lisans sahipleri için teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet, teknik ve ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleme yetkisi verilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlamayanların lisansları sona erdirilecek. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede bayi denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemi EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacak. Akaryakıt dağıtıcıları, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak. Bayi denetim sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde dağıtıcı lisansı sahiplerine verilen para cezasının onda biri tutarında idari para cezası verilebilecek. “Petrol Piyasası Kanunu’na göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.” hükmü kapsamında lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmeyecek. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek. LPG dağıtıcı ve otogaz bayilik lisansları için de yine vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak. EPDK’dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak, ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması kaçakçılık suçları kapsamına alınacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir